full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Studija izvodljivosti

Trasa je smještena jugoistočno od grada na uzvisinama duž rijeke Save. Početak obilaznice je odvajanje od puta M14.1 (selo Marići) na ulazu u Brčko iz Bijeljine do naredne veze sa istim putem u Goricama u dužini od 18,684 km.
Bliža lokacija obilaznice je utvrđena granicama vanjskih i unutrašnjih urbanih područja. Kod izrade Idejnog rješenja, Investitor je dao Projektni zadatak u kojem je definisan položaj trase, sadržaj Idejnog rješenja, način izgradnje i prezentacija rezultata. Revidovano Idejno rješenje je bilo osnova za rad na Studiji izvodljivosti i Idejnom projektu, koji su urađeni 2004.
Studija izbora trase skupa sa Idejnim rješenjem, u kojima su razmatrane potencijalne varijante trase na osnovu raspoloživih karata i obilaska terena, urađeni su godinu ranije – 2003. U to vrijeme, predložene su tri alternative trase:

 

– “crvena” varijanta L = 18,12 km
– “plava” varijanta L = 18,13 km
– “ljubičasta” varijanta L = 22,98 km

 

Nakon polazne analize naprijed navedenih varijanata, stručnjaci su uočili da postoji mogućnost kombinovanja dvije dodatne varijante trase sa stanovišta tehničke izvodljivosti, kako slijedi:
– “crveno‐plava” varijanta; varijanta koja je crvena od km 0+000 do km 7+500, a zatim nastavlja kao plava, i
– “plavo‐crvena” varijanta; varijanta koja je plava od km 0+000 do km 8+500, a zatim nastavlja kao crvena.

Sve navedene varijante, kao alternativne trase, korištene su kao polazna tačka za multi‐kriterijumsku analizu, koja je obavljena u sklopu Idejnog rješenja da bi se utvrdila najpovoljnija alternativa trase između analiziranih.

 

Sledeći set kriterijuma je korišten za multi‐kriterijumsku analizu:
– troškovi izgradnje,
– tehničko‐eksploatacione karakteristike,
– saobraćajna prikladnost,
– uticaj na životnu sredinu,
– potrebno vrijeme za izgradnju, i
– kolizije sa ostalim korisnicima zemljišta.

 

Rezultat ove multi‐kriterijumske analize je bio taj da je najpovoljnija varijanta trase „crveno‐plava“. Ova varijanta trase je izabrana, jer je ocijenjena kao optimalno rješenje u odnosu na naprijed navedene kriterijume, posebno sa stanovišta troškova izgradnje, tehničko‐eksploatacionih karakteristika i uticaja na životnu sredinu. Slika u nastavku predstavlja preglednu kartu naznačenih alternativa.

Trasa obilaznice

Slika 2. Alternativne trase Obilaznice Brčko
Izvor: Studija izbora trase Obilaznice Brčko, IPSA Institut 2003.

Nakon završetka izrade ove dokumentacije, organizovana je javna rasprava u sklopu postupka izrade Prostornog plana Brčko Distrikta. Na osnovu rezultata ovih konsultacija, utvrđena je konačna trasa.

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back