full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Sektor za realizaciju projekta obilaznice i druge kapitalne projekte

Izgradnja obilaznice oko Brčkog

 

Ugovorom o podršci kredita za izgradnju obilaznice koji su potpisali Brčko distrikt BiH i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u kojem je Preduzeće projektni entitet, znači da će Preduzeće, kao investitor, upravljati izgradnjom Obilaznice oko Brčkog. U periodu od osnivanja JP “Putevi Brčko” d.o.o. je potpisalo Projektni sporazum sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj 12.11.2013. godine i Ugovor o podzajmu sa Brčko distriktom BiH 26.09.2014. godine. Uslov za dobijanje kredita bilo je uvođenje PBMC Ugovora za održavanje puteva.

 

Završena je izrada Glavnog projekta Obilaznice od strane Konzorcijuma “Institut IGH” d.d. Zagreb i “GEO PUT” d.o.o. Banja Luka. Reviziju projekta je sproveo konzorcijum projektantskih kuća iz Brčkog.
Eksproprijacija zemljišta (I faza širine 50 metara) je završena i o tome je sastavljen izvještaj u maju 2014. godine, koji je proslijeđen u Banku. Dobijeni su separati za dobijanje građevinske dozvole, odnosno saglasnost i građevinska dozvola 19.08.2014. godine za izgradnju obilaznice oko Brčkog I faza.
11.05.2015. godine dostavljeno je dopunsko rješenje o odobrenju za građenje od 14.04.2015. godine od strane Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta.

 

Izbor konsultanata za nadzor je izvršen kroz javnu nabavku sprovedenu od strane Vlade Brčko distrika, od ukupno 6 kompanija, prema ranije izraženoj zainteresovanosti, izabran je italijansko – francuski konzorcijum SPEA/SAFEGE.

 

Dana 11.09.2014. godine Preduzeće je preuzelo Projektnu dokumentaciju od Odjeljenja za javne poslove.

obilaznica brčko

U toku rada i nakon dobijanja pozitivnog izvještaja revizije projektne dokumentacije 23.06.2014. godine pristupilo se radu na izradi specifikacija radova i tenderske dokumentacije. U periodu jun – avgust 2014. godine izvršena je izrada specifikacija za izvođenje radova i tendera za nabavku radova na izgradnji Obilaznice prema pravilima Banke. Stupljeno je i u kantakt sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine kako bi se našao model za primjenu klizne skale koja prema pravilima EBRD-a obavezna za svaki Ugovor čiji je rok završetka duži od 18 mjeseci. S tim u vezi utvrđeno je da će Agencija svakog 20-tog u mjesecu davati indekse potrošačkih cijena na nivou Bosne i Hercegovine za postavljene parametre, odnosno robe. Nakon dostavljanja tenderske dokumentacije EBRD-u, banka nije imala primjedbi ni na jedan od dijelova tenderske dokumentacije, format tendera je u skladu sa Politikom i pravilima nabavke Banke (EBRD-ova standardna tenderska dokumentacija za radove 2007.) i u skladu sa FIDIC ugovornim dokumentima. Dana 15.9.2014. godine stigao je dopis od Banke u kom oni daju No Objection, odnosno da nemaju primjedbi na tendersku dokumentaciju za radove na izgradnji obilaznice oko Brčkog.

 

Dana 16.09.2014 godine Preduzeće je raspisalo tender za nabavku radova na izgradnji obilaznice oko Brčkog, oglas je objavljen na sajtu EBRD-a, sajtu Skupštine Brčko distrikta BiH i u trima najtiražnijim dnevnim novinma u BiH i na internet stranici Preduzeća.

 

Dana 19.12.2014. godine komisija sastavljena od zaposlenika Preduzeća i Upravnog odbora Preduzeća poslala je Banci izvještaj o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tender Evaluation Report and Reccommondation for Award od Contract.
Dana 30.12.2014. godine EBRD je poslala No Objection na Tender evaluation report, odnosno da je bez primjedbi na izvještaj o evaluaciji i na prijedlog za dodjelu ugovora najpovoljnijem ponuđaču.
12.01.2015. godine poslano je pismo o prihvatanju ponude najpovoljnijem ponuđaču Rubau Construciones SA. Garancija za dobro izvršenje posla dostavljena je 26.01.2015. godine.

 

Preduzeće je 08.01.2015. godine donijelo odluku o formiranju jedinice za implementaciju projekta.

 

Ugovor o konsultantskim uslugama sa konzorcijumom SPEA/SAFEGE potpisan je 11.02.2015. godine a istog dana Preduzeće je potpisalo i Ugovor o izgradnji obilaznice oko Brčkog sa izvođačem Rubau Construciones SA. Na oba ugovora EBRD je dala saglasnost. 16.04.2015. godine održan je drugi konsultativni sastanak sa zainteresovanim stanovnicima što je bila obaveza prema AESR i Ugovoru.

 

Nakon što su ispunjeni svi uslovi i sve ugovorne obaveze od strane Brčko distrikta i JP „Putevi Brčko“, EBRD je proglasila kredit efektivnim 24.04.2015. godine, što je omogućilo praktično početak radova na realizaciji projekta obilaznica.

 

Notice of comentcement izdat je 06.08.2015. godine i u njemu je navedeno da će zvanični početak radova biti 17.08.2015. godine.

 

Dana 26.08.2015. godine obilježen je svečani početak radova na izgradnji obilaznice oko Brčkog. 14.09.2015. godine Izvođač je zvanično uveden u posao izgradnje Obilaznice od strane Nadzornog organa upisom u Građevinski dnevnik.

 

Jedinica za implementaciju projekta u okviru Preduzeća (PIU) održava redovne sedmične sastanke sa Nadzornim organom koji upoznaje PIU o realizaciji Projekta.
PIU učestvuje i na sastancima sve tri ugovorne strane na mjesečnom nivou na kojim se razmatraju sva otvorena pitanja i donose zaključci, i na tehničkim pitanjima realizacije.

 

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back