full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Sektor za održavanje puteva, putnih objekata i signalizacije

Održavanje i zaštita puteva, prema definiciji, predstavlja skup aktivnosti koji se preduzimaju na putnoj mreži sa ciljem da se očuva, obnovi i poboljša stanje puteva, putnih objekata, horizontalne i vertikalne signalizacije, te opreme puta.

 

Suštinski, održavanje putne mreže obuhvata redovno i investiciono održavanje zaključivanjem godišnjih ili višegodišnjih ugovora sa odabranim izvođačima.

 

Aktivnosti na održavanju i zaštiti puteva sprovode se u skladu sa odredbama Zakona o putevima Brčko distrikta BiH, Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima Brčko distrikta BiH , Zakona o komunalnim djelatnostima u Brčko distriktu BiH, Pravilnika o saobraćaju u zimskim uslovima, Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih puteva u Brčko distriktu BiH, Odluke o načinu održavanja, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji i uslovima vršenja saobraćaja na nekategorisanim putevima u Brčko distriktu BiH, Odluke o načinu upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite gradskih ulica i lokalnih puteva u Brčko distriktu BiH, tenderskoj dokumentaciji, smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima Sarajevo/Banjaluka iz 2005. (knjiga III-održavanje puteva), kao i važećim standardima.

 

Analogno pomenutoj zakonskoj regulativi redovno održavanje čini skup aktivnosti koje se obavljaju tokom cijele kalendarske godine, kontinuirano, uz reakciju tokom 24 sata u cilju održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti puteva i sigurnosti odvijanja saobraćaja.

 

U skladu sa odredbama navedenih normativnih akata koji uređuju materiju o održavanju i zaštiti puteva u Distriktu, opšti radovi na ljetnom održavanju obuhvataju sve radove na popravki kolovoza, trupa puta, potpornih i obložnih zidova, mostovnih konstrukcija, zaštite kosina nasipa, usjeka i zasjeka, čišćenje drenaža, propusta i drugih objekata za odvodnjavanje, košenje trave i druge vidove uklanjanja vegetacije u putnom pojasu, postavljanje, zamjene i popravke horizontalne i vertikalne signalizacije, ograda i ostale opreme i objekata u funkciji puta.

 

Zaštita puteva, prema navedenim normativnim aktima , uključuje i kontrolu osovinskog opterećenja i gabarita teretnih vozila, kao i tereta u slučajevima posebnog prevoza, spriječavanje nezakonite izgradnje u putnom i zaštitnom pojasu, kao i obavještavanje korisnika javnih puteva o prohodnosti i opštem stanju na istim.

 

Analogno odredbama pomenutih zakonskih i podzakonskih akata, opšti radovi na zimskom održavanju puteva obuhvataju sve radove čišćenja snijega sa saobraćajnih površina i signalizacije, sprečavanje pojave poledice posipanjem protiv-kliznim materijalima naročito na opasnim lokacijama kao što su mostovi i dionice sa velikim podužnim nagibima, održavanja funkcije drenaža, propusta i drugih objekata za odvodnjavanje, uklanjanja prepreka sa kolovoza, interventne popravke kolovoza, postavljanje posebnih saobraćajnih znakova i signalizacije u slučaju ograničenog pristupa ili zatvaranja dijela puta, kao i obavještavanje korisnika javnih puteva o prohodnosti i stanju na istim.

 

Investiciono održavanje puteva obuhvata radove koji se izvode u okviru postojećeg putnog profila, većeg ili manjeg obima, pribavljanja tehničke dokumentacije, a u vidu obnavljanja , zamjene ili ojačanja kolovozne konstrukcije, elemenata trupa puta, popravke mostova, dilatacionih naprava, sanacija klizišta i odrona, popravke složenijih sistema za odvodnjavanje, kao i postavljanje zaštitne opreme, objekata i uređaja za zaštitu puta.
Preduzeće je zaduženo da upravlja održavanjem svih puteva i putne infrastrukture u Brčko distriktu BiH metodama i postupcima ljetnog i zimskog odražavanja puteva, kao i unapređenjem putne mreže kroz izgradnje, rekonstrukcije i sanacije istih. Osnovna uloga Preduzeća je da sistemom održavanja i zaštite putne infrastrukture osigura bezbjedan i siguran saobraćaj na saobraćajnicama Distrikta.

 

Preduzeće je odgovorno za upravljanje putnom mrežom u dužini od cca 900 km, brojkom promjenljive vrijednosti, uslovljene radom Vijeća za izlaganje nekretnina na usklađivanju stvarnog imovinskog stanja, započetim eksproprijacijama u odjeljenjima Vlade Distrikta, kao i budućom trasom obilaznice koja je u izgradnji.

 

Za putnu mrežu kojom upravlja, Preduzeće ne posjeduje cjelovitu dokumentaciju katastra puteva, kao ni bazu podataka o mreži instalacija u kolovozu i putnom pojasu, njihovo stanje, kao ni vlasnike, čiji se broj svakodnevno povećava razvojem, naročito telekomunikacionih sistema. Odjeljenje za javne poslove Vlade Brčko distrikta je započeo ove aktivnosti i po završetku, djelimično ili u potpunosti, iste će predati Preduzeću na korištenje.

 

Trenutno se putna mreža, podijeljena u tri zone približnih veličina, održava putem dodjele okvirnih sporazuma na različite periode prema procedurama predviđenim u Zakonu o javnim nabavkama.

 

U cilju unapređenja održavanja puteva i kontinuiranog poboljšanja u pružanju usluga, u proces upravljanja održavanjem uvodi se savremeniji sistem održavanja i zaštite puteva zasnovan na dobrom izvršenju posla (PBMC- erformance based maintenance contracts) prema kojem izvođač održava mrežu puteva prema definisanom nivou usluge sopstvenim rješenjima, organizacijom i tehnologijom, a što je i obaveza Preduzeća prema EBRD-u iz Ugovora o zajmu za izgradnju obilaznice oko grada.

 

Zbog složenosti PBMC ugovora i postepenosti strukturalnih promjena u održavanju puteva, kao prva faza uvođenja ovog sistema održavanja, u periodu 2013.-2016 u zoni Istok implementiran je oblik hibridnog PBMC ugovora u kojem je ljetno održavanje puteva realizovano na ustaljeni način „po nalogu“, a zimsko održavanje puteva je sprovedeno po PBMC sistemu.

 

U cilju unapređenja održavanja putne mreže Brčko distrikta BiH, Preduzeće u planskom periodu 2016-2019. godine u zoni Istok implementira kompleksniji oblik PBMC ugovora na realizaciji ljetnog i zimskog održavanja i zaštite puteva, u kojem je kontinuitet PBMC ugovaranja ljetnog i zimskog održavanja puteva ostvaren na mreži magistralnih i regionalnih puteva, kao i puteva koji su definisani aktima Vlade Brčko distrikta o utvrđivanju, lokalnih i prioritetnih nekategorisanih puteva. Na ostalim putevima ljetno i zimsko održavanje se izvodi prema nalogu.

 

U zoni zapad se u planskom periodu 2016-2019. godine prvi put uvodi oblik hibridnog PBMC ugovora koji je uspješno realizovan u zoni Istok u protekle tri godine. U zoni grada, tokom 2016. godine, ljetno i zimsko održavanje puteva će biti sprovođeno prema okvirnim sporazumima na uobičajen način „po nalogu“.

 

Investicionom održavanju puteva u narednom periodu će biti posvećena posebna pažnja, jer ovaj oblik održavanja ima najveći uticaj na očuvanje realne vrijednosti kolovoza i kolovozne konstrukcije, kao i bezbjedno odvijanje saobraćaja.

 

U narednom periodu Preduzeće će posebnu pažnju pokloniti razvijanju odnosa između javnog i privatnog preduzetništva u podjeli zadataka, čijim izvršavanjem se realizuju djelatnosti od opšteg interesa.

 

Obzirom da je vizija Preduzeća unapređenje sistema održavanja putne mreže, a u cilju postizanja boljeg kvaliteta pružanja usluga, bržeg reagovanja, efikasnijeg zimskog održavanja puteva naročito kod ekstremnih uslova, fleksibilnosti i nezavisnosti u odnosu na procedure prema Zakonu o javnim nabavkama, te razvijanju specijalizovanih aktivnosti, Preduzeće će organizovati i realizovati odabrane radove održavanja koje podržavaju registrovane djelatnosti, vlastitim kadrovskim rješenjima i angažovanom sopstvenom mehanizacijom.

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back