full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Ostale odluke

ODLUKA O DJELOMIČNOM USVAJANJU ŽALBE

Brčko, 25.02.2022. godine

Odluka o djelomičnom usvajanju žalbe.

Brčko, 07.12.2018. godine

POZIV ZA PONUDE
BOSNA I HERCEGOVINA
IZGRADNJA OBILAZNICE OKO BRČKOG
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Br: 7696-IFT-42473

Brčko, 16.09.2014. godine

Javno preduzeće “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko, Brčko distrikt BIH (JP “Putevi Brčko”), u daljem tekstu “Naručilac” u ime Vlade Brčko distrikta, namjerava da iskoristi sredstva kredita uzetog od Evropske banke za obnovu i razvoj (Banka) za trošak Izgradnje obilaznice oko Brčkog.

Naručilac sada šalje poziv za dostavljanje zapečaćenih ponuda od strane izvođača za sljedeći ugovor koji će biti finansiran iz sredstava kredita: Ugovor o izgradnji obilaznice oko Brčkog uključuje izgradnju novog puta dužine 18.7km, jedan kolovoz sa dvije saobraćajne trake, sa 12 novih mostova (dužine 25.60m – 311.20m). Radovi će takođe uključiti i izgradnju 5 nadvožnjaka i 2 podvožnjaka, sistem za odvodnju atmosferskih voda, regulaciju riječnih korita, električne instalacije i saobraćajnu signalizaciju i opremu.

Predviđeno vrijeme trajanja radova je 30 mjeseci.

Preuzmite dokument:

BosanskiSrpskiHrvatski

INVITATION FOR TENDERS
BOSNIA AND HERZEGOVINA
CONSTRUCTION OF BRCKO BY-PASS
INVITATION FOR TENDERS
No: 7696-IFT-42473

Brcko, 16.09.2014.

Public company “Roads of Brcko” Ltd. Brcko, Brcko District BIH (JP “Putevi Brcko”), hereinafter referred to as “the Employer” on behalf of the Government of Brcko District, intends using part of the proceeds of a loan from European Bank for Reconstruction and Development [the Bank] towards the cost of Construction of the Brcko by-pass.

The Employer now invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loans: The contract Construction of the Brcko by-pass includes construction of the new road 18.7km long, two lane single carriageway, with 12 new bridges (25.60m – 311.20m long) Works will also include construction of 5 overpasses an 2 underpasses, rainwater drainage, river regulations, electric installations and traffic signalization and equipment.

The time for completion of works is 30 months.

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back